Information page of INCONCEPTOSTUDIES

Oświadczenie dotyczące poufności danych i plików cookie

Wersja: 22 listopada 2018 r.

Firma Galapagos (dalej „Firma”, „my”, „nas”) szanuje prawo Użytkowników do poufności ich danych i w związku z tym chce wyraźnie wskazać, jakie informacje gromadzimy, w jakim celu i w jaki sposób będą one wykorzystywane. Nad danymi osobowymi gromadzonymi przez witrynę nadzór będzie sprawować firma Galapagos NV z siedzibą pod adresem Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen. Dzięki temu możemy kontrolować proces gromadzenia danych osobowych i cele, w których dane osobowe są wykorzystywane.

Zależy nam na tym, aby Użytkownicy znali swoje prawa dotyczące danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie dotyczące poufności danych i plików cookie informuje o sposobie naszego postępowania z danymi osobowymi i ochronie tego typu danych gromadzonych przez portal firmy Galapagos dotyczący badań klinicznych („Portal”). Zalecamy zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym poufności danych i plików cookie, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem dpo@glpg.com.

Potwierdzamy, że dane osobowe będą obsługiwane zgodnie z belgijskimi, europejskimi i – w stosownych przypadkach – amerykańskimi przepisami prawa i rozporządzeniami dotyczącymi ochrony poufności danych osobowych.

Gromadzone informacje

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (inaczej „Podmiotu danych”). W niniejszym Portalu gromadzone są następujące dane dotyczące Użytkownika:

 • adres IP,
 • lokalizacja geograficzna,
 • wszelkie inne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem plików cookie.
 • Pliki cookie i funkcja uniemożliwiająca śledzenie danych

  Zgodnie z powszechną praktyką stosowaną obecnie przez większość witryn internetowych również nasz Portal wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskiwania określonych informacji na temat korzystania z Portalu. Pliki cookie są niewielkich rozmiarów plikami danych generowanymi przez witryny i zapisywanymi przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Wszystkie uzyskane w związku z tym późniejsze informacje wykorzystywane są w sposób anonimowy i zbiorczy, bez możliwości identyfikacji Użytkownika. Użytkownik nie ma obowiązku zezwalać na zapis przesyłanych plików cookie i może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, że ich odbieranie nie będzie możliwe. Opcji wyłączenia zapisu plików cookie można użyć w przeglądarce internetowej:

  • Internet Explorer,
  • Chrome,
  • Firefox,
  • Safari.

  W poniższej tabeli wyszczególniono rodzaje stosowanych plików cookie, cel ich gromadzenia i okres przechowywania.

  Nazwa pliku cookie

  Cel

  Okres przechowywania

  PLIKI COOKIE MONITORUJĄCE DZIAŁANIE WITRYN

  _ga
  (pliki platformy Google Analytics)

  Uzyskiwanie dokładniejszych informacji o sposobie korzystania z witryn internetowych poprzez dostarczanie danych o odwiedzanych sekcjach, czasie spędzonym w witrynie internetowej oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Umożliwia nam to poprawę jakości działania naszych witryn internetowych.

  Domyślnie ważność pliku cookie tego typu wygasa po upływie 2 lat

  _gid
  (pliki platformy Google Analytics)

  Uzyskiwanie dokładniejszych informacji o sposobie korzystania z witryn internetowych poprzez dostarczanie danych o odwiedzanych sekcjach, czasie spędzonym w witrynie internetowej oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Umożliwia nam to poprawę jakości działania naszych witryn internetowych.

  24 godziny

  _gat
  (pliki platformy Google Analytics)

  Ten plik cookie służy do ograniczania ilości gromadzonych danych w przypadku znacznego natężenia ruchu w witrynie internetowej.

  10 minut

  INNE RODZAJE PLIKÓW COOKIE

  wfwaf-authcookie-(hash)
  (pliki dodatku Wordfence)

  Kontrola profilu zdolności bieżącego użytkownika wykonywana przed wczytaniem dodatku WordPress. Ten plik cookie umożliwia dodatkowi Wordfence wykrywanie zalogowanych użytkowników i zezwalanie im na rozszerzony dostęp. Pozwala on również dodatkowi Wordfence wykrywać niezalogowanych użytkowników i ograniczać ich dostęp do zabezpieczonych obszarów. Dodatkowo przekazuje zaporze informacje o tym, jaki poziom dostępu ma dana osoba odwiedzająca witrynę. Na tej podstawie zapora blokuje użytkowników bądź zezwala im na dostęp.

  24 godziny

  wf_loginalerted_(hash)
  (pliki dodatku Wordfence)

  Powiadamianie administratora dodatku Wordfence o jego zalogowaniu się z nowego urządzenia lub z nowej lokalizacji. Ten plik cookie informuje właścicieli witryn internetowych o zalogowaniu się administratora z nowego urządzenia lub z nowej lokalizacji.

  2 lata

  wfCBLBypass
  (pliki dodatku Wordfence)

  Funkcja dodatku Wordfence umożliwiająca osobie odwiedzającej witrynę pominięcie blokady dotyczącej konkretnego kraju poprzez użycie ukrytego adresu URL. Ten plik cookie umożliwia monitorowanie dostępu użytkowników, którym powinno zezwolić się na pominięcie blokady dotyczącej kraju.

  Ważność wygasa po zakończeniu sesji przeglądania

  viewed_cookie_policy

  Zapisanie informacji o wyrażeniu przez użytkownika zgody na postanowienia zasad witryny dotyczących plików cookie.

  1 rok

  PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

  Niektóre pliki cookie są wprowadzane przez stronę trzecią, np. przez platformę Google Analytics, w celu monitorowania zakresu korzystania z witryny internetowej. Pliki cookie tego typu stanowią część narzędzi internetowych stron trzecich, z których korzysta nasza witryna. Przykładowo serwisy społecznościowe LinkedIn i Twitter korzystają ze swoich plików cookie, które same obsługują. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zapis plików cookie w swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, jak wskazano powyżej.

  Na chwilę obecną nasz Portal nie odpowiada na żądania z funkcji „Nie śledź”.

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma możliwość korzystania z przysługujących mu praw opisanych w obowiązujących przepisach prawnych i rozporządzeniach dotyczących ochrony poufności danych. Jako Podmiotowi danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji,
  • prawo do sprostowania danych, ich usunięcia lub ich ograniczenia,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do złożenia skargi.

  Jeżeli w jakimkolwiek momencie Użytkownik uzna, że poufność jego danych została naruszona, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w kraju zamieszkania Użytkownika. Dane kontaktowe tego typu organów nadzorujących w Europie zawiera dokument dostępny na stronie internetowej https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/national-data-protection-authorities-jan_2018_en.pdf.

  W celu skorzystania z przysługujących praw można skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych z firmy Galapagos, pisząc na adres dpo@glpg.com. Po sprawdzeniu tożsamości Użytkownika i kryteriów zasadności jego praw jako Podmiotu danych dołożymy wszelkich zasadnych starań w celu spełnienia wymagań zgłoszonych we wniosku, chyba że nie będzie to racjonalnie możliwe (np. spełnienie wymagań będzie praktycznie niemożliwe z technicznego lub organizacyjnego punktu widzenia albo wysoce kosztowne). Mamy prawo do odmowy przetwarzania wniosków, które bezzasadnie powtarzają się lub powielają określony wzorzec.

  Okoliczności, w których udostępniane są informacje Użytkownika

  Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez jednostkę nadrzędną, zależną lub stowarzyszoną z grupą przedsiębiorstw Galapagos NV i jej jednostkami partnerskimi, a także ze współpracującymi z nią dostawcami bądź podmiotami świadczącymi usługi na jej rzecz. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi bez zgody Użytkownika, chyba że (a) będzie to firma będąca następcą prawnym naszej działalności lub (b) będzie to wymagane przez prawo.

  Dane osobowe gromadzone przez nas bez zgody Użytkownika nie są sprzedawane, traktowane jako przedmiot handlu ani w żaden inny sposób przekazywane stronom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków, w których dane osobowe mogą być udostępniane na potrzeby okresowego świadczenia wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. w sytuacjach opisanych poniżej.

  • Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym przedstawicielom lub podwykonawcom, których zatrudniamy w celu wykonywania powierzonych im przez nas zadań, niemniej jednak wyłącznie w zakresie koniecznym do prowadzenia naszej działalności lub dostarczenia Użytkownikowi stosownych produktów, usług i ofert. Nasi upoważnieni przedstawiciele nie mają prawa do wykorzystywania jakichkolwiek udostępnianych im danych osobowych w zakresie wykraczającym poza konieczny do współpracy z nami, chyba że w informacjach przekazanych Użytkownikowi wskażemy inaczej. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych gromadzonych w wyżej wymienionych celach.
  • Mamy prawo ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania przypadków potencjalnego naruszenia postanowień naszego Regulaminu bądź utrzymania postanowień tego Regulaminu w mocy.

  Przekazywanie danych do innych krajów

  Dane uzyskiwane od Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) mogą być przekazywanie do kraju znajdującego się poza terytorium EOG i tam przechowywane. Mogą być one także przetwarzane przez zatrudniany przez nas lub jednego z naszych dostawców personel spoza krajów EOG.

  Dane przekazywane poza terytorium EOG będą chronione w następujący sposób:

  • dane będą przekazywane do krajów spoza terytorium EOG, które Komisja Europejska uznała za zapewniające dostateczny poziom ochrony poufności danych,
  • z jednostkami stowarzyszonymi firmy Galapagos lub stroną trzecią zawarta zostanie umowa dotycząca przekazywania i przetwarzania danych w celu zapewnienia ochrony tych danych na poziomie wymaganym przez przepisy obowiązujące w EOG,
  • dane będą przekazywane do organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

  Osoby niepełnoletnie

  Niniejszy Portal nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 13. roku życia. Jeżeli okaże się, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody rodzica, prosimy o kontakt: dpo@glpg.com. Nie gromadzimy celowo danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeżeli okaże się, że otrzymane przez nas dane osobowe zostały przekazane przez dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia, podejmiemy zasadne działania w celu usunięcia tego typu informacji z naszych systemów i usunięcia powiązanego z nimi konta.

  Wprowadzanie zmian w Oświadczeniu dotyczącym poufności danych i plików cookie

  Treść Oświadczenia dotyczącego poufności danych i plików cookie może być okresowo zmieniana. O wszelkich zmianach w Oświadczeniu dotyczącym poufności danych i plików cookie będziemy bezzwłocznie informować na niniejszej stronie. Kontynuowanie korzystania z naszych witryn internetowych po otrzymaniu powiadomienia o zmianach w treści Oświadczenia dotyczącego poufności danych i plików cookie oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie nowo przesyłanych od tego momentu informacji zgodnie ze zmienionym Oświadczeniem dotyczącym poufności danych i plików cookie. Niniejsze Oświadczenie dotyczące poufności danych i plików cookie obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r.

  Zastrzeżenia prawne

  Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w następujących okolicznościach: jeśli jest to wymagane przez prawo; jeśli stwierdzimy, że ujawnienie tych danych jest konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy albo innych podmiotów; jeśli służy to zachowaniu zgodności z wymogami postępowania, nakazu lub procesu sądowego dotyczącego naszej firmy lub świadczonych przez nas usług; jeśli ma to związek z faktyczną lub proponowaną transakcją korporacyjną albo postępowaniem upadłościowym dotyczącym całości bądź części naszej działalności gospodarczej czy aktywów, których dotyczą wzmiankowane informacje. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie wszystkich dostarczanych nam danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i przetwarzanie ich w tym kraju. JAKO ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WPROWADZANIE NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZENIA TE MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

  Zastrzeżenia dotyczące treści o tematyce medycznej

  Informacje dostępne w niniejszym Portalu nie mogą zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej, rozpoznania czy leczenia i nie mają takiego przeznaczenia. Wszelkie treści, w tym dane tekstowe i graficzne, obrazy oraz informacje, prezentowane w niniejszym Portalu albo w nim udostępniane stanowią wyłącznie ogólne informacje publikowane w celach poglądowych. Firma Galapagos nie gwarantuje poprawności informacji publikowanych w niniejszym Portalu lub w nim udostępnianych i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Ponadto informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Użytkownika zachęca się do potwierdzania poprawności wszystkich informacji uzyskiwanych za pośrednictwem niniejszego Portalu i naszych usług w innych źródłach oraz do omawiania wszelkich problemów zdrowotnych i metod leczenia z lekarzem. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO IGNOROWAĆ SPECJALISTYCZNYCH PORAD LEKARSKICH ANI OPÓŹNIAĆ LECZENIA Z UWAGI NA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE PRZECZYTANE LUB ZNALEZIONE W NINIEJSZYM PORTALU.

  Firma Galapagos nie poleca, nie promuje ani nie poświadcza skuteczności, stosowności ani przydatności jakichkolwiek konkretnych testów, produktów, zabiegów, sposobów leczenia, usług, opinii, podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej ani żadnych innych treści, które mogą być publikowane lub udostępniane w niniejszym Portalu. FIRMA GALAPAGOS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PORAD, SPOSOBÓW LECZENIA, ROZPOZNAŃ ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO PORTALU.