Information page of INCONCEPTOSTUDIES

Regulamin

Wersja: 22 listopada 2018 r.

Z NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. DALSZE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ POSTANOWIENIA REGULAMINU. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU, BEZZWŁOCZNIE OPUŚĆ TĘ WITRYNĘ. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) informuje o warunkach korzystania z portalu internetowego firmy Galapagos NV dotyczącego badań ISABELA, w tym m.in. korzystania z wszelkich treści, danych, obrazów, informacji i innych materiałów publikowanych lub udostępnianych za pośrednictwem tej witryny internetowej (zwanej dalej ogólnie „Portalem”). Niniejszy Regulamin stanowi dodatek do wszelkich innych umów, które Użytkownik mógł/może zawrzeć z firmą Galapagos NV („Galapagos”), w tym wszelkich umów dotyczących zasad korzystania z produktów bądź usług firmy Galapagos (łącznie zwanych „Usługami”) przez Użytkownika lub jego organizację. Ponadto niektórych części Portalu oraz wykorzystania danych, treści lub udostępnianych za jego pośrednictwem Usług dotyczyć może dodatkowy regulamin przekazany Użytkownikowi w związku z tymi częściami lub korzystaniem z tego typu danych, treści lub Usług.

Firma Galapagos niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Portalu jedynie w celach osobistych i niekomercyjnych (tj. na potrzeby pogłębiania wiedzy na temat nauk biologicznych, uzyskiwania informacji o naszych produktach i usługach, a także zdobywania bardziej szczegółowych informacji dotyczących firmy Galapagos). Warunkiem korzystania z Portalu jest zagwarantowanie firmie Galapagos, że Użytkownik nie będzie korzystać z Portalu w żadnych celach niezgodnych z prawem ani zabronionych przez niniejszy Regulamin. W szczególności Użytkownik nie może korzystać z Portalu ani z jakichkolwiek treści udostępnianych za pośrednictwem Portalu (a) w celu świadczenia usług na rzecz jakichkolwiek podmiotów, (b) w środowisku opieki diagnostycznej i/lub zdrowotnej, w którym dane dotyczące próbki danej osoby zostaną przekazane członkowi personelu sprawującego opiekę, ani (c) w związku z jakimikolwiek produktami bądź usługami diagnostycznymi i/lub zdrowotnymi. Zabrania się inżynierii odwrotnej, dekonstrukcji, dezasemblacji i dekompilacji jakiegokolwiek oprogramowania i jakichkolwiek technologii stosowanych w Portalu lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. Naruszenie któregokolwiek z tych postanowień Regulaminu spowoduje automatyczne odebranie Użytkownikowi prawa do korzystania z niniejszego Portalu.

Treści zamieszczonych w niniejszym Portalu nie wolno rozprowadzać, modyfikować, powielać ani wykorzystywać w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Galapagos. Niemniej jednak dozwolone jest pobieranie treści z Portalu na dowolny jednostkowy komputer pod warunkiem, że licencjobiorca nie narusza żadnych przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych ani jakichkolwiek innych postanowień dotyczących własności i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich stosownych umów licencyjnych użytkownika końcowego. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w jakichkolwiek innych witrynach internetowych lub sieciach komputerów – niezależnie od celu – jest zabronione. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że niniejsza ograniczona licencja na korzystanie z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem nie nadaje mu żadnych innych praw ani licencji, zarówno dorozumianych, jak i tworzonych w myśl zasady estoppel czy jakichkolwiek innych, w świetle praw własności intelektualnej firmy Galapagos czy jakiejkolwiek innej strony trzeciej. W pełnej mocy powyższego postanowienia żadnej informacji zamieszczonej w niniejszym dokumencie nie można interpretować jako prawa ani licencji na wytwarzanie, wytworzenie, użytkowanie, sprzedaż, ofertę handlową, importowanie, dzierżawę ani rozpowszechnianie jakiejkolwiek technologii ani powiązanych z nią produktów bądź usług firmy Galapagos. Jeśli z niniejszego Portalu korzysta się w połączeniu z produktem lub usługą firmy Galapagos, przyznawana na mocy niniejszego Regulaminu licencja podlega ograniczeniom wymienionym w licencji firmy Galapagos NV dotyczącej korzystania z tego produktu bądź usługi.

Kopie niniejszego Regulaminu i aktualizacja Regulaminu

Kopię niniejszego Regulaminu można wydrukować za pomocą przycisku Drukuj lub specjalnej funkcji tego typu dostępnej w przeglądarce internetowej. Zaleca się zachowanie kopii niniejszego dokumentu do wykorzystania w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że Regulamin ten może ulec zmianie w dowolnym momencie i dalsze korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody na wszelkie zmiany wprowadzane w treści Regulaminu. Użytkownik powinien co pewien czas korzystać z łącza „Regulamin” znajdującego się u dołu naszej strony głównej w celu zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Kopie zaktualizowanego Regulaminu można wydrukować za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Własność

Właścicielem i podmiotem obsługującym Portal jest firma Galapagos NV zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Belgii, z siedzibą pod adresem Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, Belgia, figurująca w rejestrze działalności gospodarczej pod numerem 0466.460.429 (rejestr RLE Antwerp, Mechelen) (zwana dalej „Galapagos NV”, „Galapagos” lub wskazywana z użyciem odniesień „my”, „nas” lub „nasze”). Wszelkie treści, dane, informacje i inne materiały zamieszczone w Portalu lub bezpośrednio w nim udostępniane są własnością firmy Galapagos, jej jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych, licencjodawców i/lub dostawców. Portal jest chroniony belgijskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi i dotyczącymi znaków towarowych. Wszelkie prawa, o których przyznaniu nie wspomina się wyraźnie w niniejszym Regulaminie ani jakichkolwiek stosownych umowach licencyjnych użytkownika końcowego, są zastrzeżone przez firmę Galapagos i/lub jej dostawców i licencjodawców. Wszystkie kopie materiałów lub innych treści udostępnianych za pośrednictwem Portalu muszą zawierać klauzule dotyczące praw autorskich i innych przepisów odnośnie do własności, które są wyświetlane z oryginałem tych materiałów bądź treści.

Zakaz używania ramek

Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Galapagos nie wolno ujmować w ramkę ani używać obramowań w celu eksponowania, obramowywania ani wstawiania jakichkolwiek nazw firmy Galapagos, znaków towarowych, znaków usługowych, logo ani żadnych innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu ani struktury strony) stanowiących własność firmy Galapagos i/lub jej jednostek stowarzyszonych bądź zależnych.

Kwestie dotyczące jurysdykcji

Za obsługę niniejszego Portalu i zarządzanie nim odpowiedzialne są biura firmy Galapagos znajdujące się na terytorium Belgii. Firma Galapagos nie twierdzi, że materiały dostępne w Portalu są odpowiednie ani możliwe do wykorzystania w innych lokalizacjach geograficznych. Użytkownicy decydujący się na korzystanie z Portalu w innych lokalizacjach geograficznych czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego lub krajowego, o ile przepisy lokalne lub krajowe mają zastosowanie.

Znaki towarowe

Galapagos jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Galapagos NV. Znaków towarowych Galapagos nie wolno używać w połączeniu z jakimikolwiek produktami ani usługami niebędącymi własnością firmy Galapagos w jakikolwiek sposób, który mógłby być mylący dla klientów, ani w jakikolwiek sposób, który mógłby skompromitować bądź zdyskredytować firmę Galapagos i/lub jej jednostki zależne/stowarzyszone. Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo użyte w niniejszym Portalu są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli. Firma Galapagos nie zgłasza żadnych roszczeń do jakichkolwiek znaków innych podmiotów, które mogą być publikowane w Portalu. Z tytułu korzystania z niniejszego Portalu użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do stosowania jakichkolwiek znaków firmy Galapagos ani jakiejkolwiek innej strony.

Zastrzeżenie dotyczące treści o tematyce medycznej

Informacje dostępne w niniejszym Portalu nie mogą zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej, rozpoznania czy leczenia i nie mają takiego przeznaczenia. Wszelkie treści, w tym dane tekstowe i graficzne, obrazy oraz informacje, prezentowane w niniejszym Portalu albo w nim udostępniane stanowią wyłącznie ogólne informacje publikowane w celach poglądowych. Firma Galapagos nie gwarantuje poprawności informacji publikowanych w niniejszym Portalu lub w nim udostępnianych i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Ponadto informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Użytkownika zachęca się do potwierdzania poprawności wszystkich informacji uzyskiwanych za pośrednictwem niniejszego Portalu i naszych Usług w innych źródłach oraz do omawiania wszelkich problemów zdrowotnych i metod leczenia z lekarzem. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO IGNOROWAĆ SPECJALISTYCZNYCH PORAD LEKARSKICH ANI OPÓŹNIAĆ LECZENIA Z UWAGI NA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE PRZECZYTANE LUB ZNALEZIONE W NINIEJSZYM PORTALU.

Firma Galapagos nie poleca, nie promuje ani nie poświadcza skuteczności, stosowności ani przydatności jakichkolwiek konkretnych testów, produktów, zabiegów, sposobów leczenia, usług, opinii, podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej ani żadnych innych treści, które mogą być publikowane lub udostępniane w niniejszym Portalu. FIRMA GALAPAGOS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PORAD, SPOSOBÓW LECZENIA, ROZPOZNAŃ ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO PORTALU.

Wykorzystywanie danych Użytkownika i przesyłane informacje

Firma Galapagos będzie stosować procedury dotyczące ochrony i zapewniania poufności informacji przekazywanych za pośrednictwem zapytań do Portalu (zwanych dalej „Danymi”). W świetle postanowień niniejszego Regulaminu stanowią one właściwe i zasadne techniczne oraz organizacyjne środki ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem danych lub nieuprawnionym dostępem do danych.

Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik niniejszym udziela firmie Galapagos upoważnienia i ograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej, obowiązującej we wszystkich krajach i nieodwołalnej licencji na powielanie, przekazywanie, wyświetlanie, ujawnianie i wszelkiego innego rodzaju wykorzystywanie jego Danych wyłącznie w celu przetwarzania wniosków i transakcji Użytkownika oraz zapewniania prawidłowego działania i ulepszania Portalu, bez wykorzystywania tych Danych w jakichkolwiek innych celach handlowych, o ile nie przewidziano inaczej w odrębnej pisemnej umowie, którą Użytkownik mógł/może zawrzeć z firmą Galapagos.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że – oprócz Danych wyszczególnionych powyżej – wszelkie treści korespondencyjne lub materiały przekazywane w wiadomościach e-mail, pocztą lub w/za pośrednictwem Portalu, w tym wszelkie pytania, uwagi, sugestie oraz inne informacje („Przesyłane informacje”) będą traktowane przez firmę Galapagos jako niepoufne i niezastrzeżone. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik niniejszym udziela firmie Galapagos niewyłącznej, nieodpłatnej, niewygasającej, obowiązującej we wszystkich krajach i nieodwołalnej licencji na powielanie, przekazywanie, wyświetlanie, ujawnianie i wszelkiego innego rodzaju wykorzystywanie Przesyłanych informacji w zasadnych celach biznesowych.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE STOSOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER – MOGĄ NIE ZAPEWNIAĆ DOSTATECZNEJ OCHRONY DANYCH I ŻE FIRMA GALAPAGOS NIE GWARANTUJE ANI NIE JEST W STANIE ZAGWARANTOWAĆ, IŻ NIEUPOWAŻNIONE OSOBY ZDOLNE DO OBEJŚCIA STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ NIE UZYSKAJĄ DOSTĘPU DO DANYCH ANI WSZELKICH INNYCH CHRONIONYCH INFORMACJI. W SZCZEGÓLNOŚCI PORTAL MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI, W TYM DANYCH, I PRZEKAZANIA ICH INNYM PODMIOTOM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA GALAPAGOS NIE OBSŁUGUJE ANI NIE KONTROLUJE INTERNETU I ŻE: (I) ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE TAKIE JAK WIRUSY, ROBAKI, KONIE TROJAŃSKIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE NIEPOŻĄDANE OPROGRAMOWANIE BĄDŹ DANE ALBO (II) NIEUPOWAŻNIENI UŻYTKOWNICY (NP. HAKERZY) MOGĄ PRÓBOWAĆ UZYSKAĆ DOSTĘP DO PORTALU I USZKODZIĆ PORTAL I/LUB DANE UŻYTKOWNIKA, I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE INFORMACJE, KOMPUTERY I/LUB SIECI. FIRMA GALAPAGOS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEGO TYPU DZIAŁANIA. WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ INFORMACJI ORAZ SYSTEMÓW NALEŻĄCYCH DO UŻYTKOWNIKA PONOSI UŻYTKOWNIK.

Hiperłącza do Portalu

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie zabrania się tworzenia hiperłączy do niniejszego Portalu. Hiperłącza do Portalu można umieszczać w niekomercyjnych witrynach internetowych typu non-profit lub w dowolnej niekomercyjnej aplikacji do analizy danych przeznaczonej do ogólnego, bezpłatnego użytku pod warunkiem, że odwołania do konkretnej podstrony lub elementu Portalu (tzw. elementy głębokiego linkowania, w tym np. hiperłącza inne niż odnoszące się do naszej strony głównej www.glpg.com oraz www.galapagosgenomics.com) będą spełniać wymagania wszystkich dodatkowych regulaminów i/lub instrukcji technicznych publikowanych okresowo w Portalu przez firmę Galapagos. Aby móc dodać łącza do niniejszego Portalu w jakikolwiek inny sposób, należy uprzednio uzyskać wyraźną pisemną zgodę firmy Galapagos. Zabrania się tworzenia łączy do niniejszego Portalu w sposób, który stwierdza lub implikuje istnienie jakiegokolwiek powiązania pomiędzy Użytkownikiem lub jego organizacją a firmą Galapagos, albo sugeruje, że firma Galapagos sponsoruje, popiera lub poleca danego Użytkownika bądź jego organizację. Wszystkie dozwolone łącza do niniejszego Portalu muszą jednoznacznie wskazywać, że właścicielem Portalu jest firma Galapagos. Firma Galapagos zastrzega sobie prawo do przekierowania dowolnego łącza odnoszącego się do Portalu do wybranej przez siebie strony internetowej.

Hiperłącza z Portalu do witryn zewnętrznych

W Portalu dostępne są hiperłącza do witryn internetowych stron trzecich. Hiperłącza witryn zewnętrznych do lub z Portalu nie oznaczają, że firma Galapagos promuje lub rekomenduje jakąkolwiek inną firmę, jej witrynę internetową, produkty, zasoby ani wszelkiego typu inne informacje. Dostępność hiperłącza do witryny zewnętrznej nie oznacza, że podmiot ten jest jednostką stowarzyszoną firmy Galapagos albo że firma ta jest sponsorem witryny strony trzeciej. Firma Galapagos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie, dane ani jakiekolwiek inne informacje udostępniane w witrynach internetowych stron trzecich. Witryny internetowe stron trzecich mają odrębne i niezależne zasady ochrony poufności danych. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych w ramach Usług. Za przestrzeganie wszystkich wytycznych regulaminów korzystania z witryn internetowych stron trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik niniejszym oświadcza, że firma Galapagos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani straty wynikające z otwierania, użytkowania lub wykorzystywania przez Użytkownika jakiejkolwiek witryny internetowej strony trzeciej, jej oprogramowania, danych ani wszelkich innych informacji.

Dozwolony zakres użytkowania

Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek treści, które (a) obniżają jakość użytkowania Portalu przez jakąkolwiek inną osobę, (b) mają charakter pogróżek, są niezgodne z prawem, obelżywe, oszczercze, szkalujące, pornograficzne, obsceniczne lub obraźliwe w jakikolwiek inny sposób, (c) mają charakter działalności przestępczej lub zachęcają do niej, mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią przepisy prawa, (d) łamią bądź naruszają prawa jakichkolwiek stron trzecich, w tym m.in. patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, poufność danych lub jakiekolwiek inne prawo do własności, (e) zawierają wirusy lub jakiekolwiek inne szkodliwe elementy lub (f) zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wskazania dotyczące pochodzenia lub ustalenia faktyczne. Firma Galapagos zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym czasie wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów dowolnego przepisu prawnego, rozporządzenia, wniosku rządowego, wyroku sądowego, wezwania sądowego lub jakiegokolwiek innego procesu prawnego, bądź do modyfikacji lub usunięcia – w całości lub w części – wszelkich informacji, które w opinii firmy Galapagos przeszkadzają w korzystaniu z Portalu lub są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z robotów internetowych

Na chwilę obecną firma Galapagos nie zezwala na korzystanie w obrębie Portalu z robotów internetowych, pająków, pełzaczy ani podobnego typu programów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Galapagos. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku stosowania tego typu mechanizmów do indeksowania treści Portalu na potrzeby wyszukiwarek i innego typu katalogów internetowych.

Poprawność i integralność informacji

Mimo że firma Galapagos dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Portalu były poprawne i kompletne, nie udziela żadnych gwarancji co do rzetelności ani poprawności dostępnych w Portalu danych. W Portalu mogą pojawić się błędy typograficzne, nieprawidłowości lub innego typu błędy. Istnieje również ryzyko nieuprawnionego dodania, usunięcia i modyfikacji treści w Portalu przez strony trzecie. W przypadku zauważenia nieprawidłowości prosimy o poinformowanie o nich firmy Galapagos w celu ich poprawienia. Informacje dostępne w Portalu mogą ulegać zmianie i aktualizacji bez uprzedzenia.

Aktualizacje

Firma Galapagos może w dowolnym momencie wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w Portalu. Pomimo okresowego aktualizowania informacji w niniejszym Portalu informacje, materiały i usługi dostarczane za pośrednictwem Portalu mogą niekiedy okazać się niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne. Firma Galapagos nie ma obowiązku aktualizowania informacji wyświetlanych w Portalu ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie tej czynności. Nie składamy żadnych oświadczeń co do kompletności, poprawności ani aktualności informacji publikowanych w Portalu, ani nie mamy obowiązku aktualizowania ani korekty danych dostępnych w Portalu w związku z pojawieniem się nowszych informacji, przyszłymi wydarzeniami, nowymi okolicznościami czy jakąkolwiek inną zaistniałą sytuacją. Weryfikacja informacji opublikowanych w niniejszym Portalu jest obowiązkiem Użytkownika i nie należy na nich polegać do czasu potwierdzenia ich poprawności.

Brak gwarancji

PORTAL I WSZYSTKIE TREŚCI UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”, Z WSZYSTKIMI WADAMI I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA GALAPAGOS NIE GWARANTUJE, ŻE PORTAL BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE WYNIKI JAKICHKOLWIEK PRZESŁANYCH DO NIEGO ZAPYTAŃ BĘDĄ KOMPLETNE CZY POPRAWNE. FIRMA GALAPAGOS NIE GWARANTUJE, ŻE MOŻLIWY BĘDZIE STAŁY I WOLNY OD BŁĘDÓW DOSTĘP DO PORTALU ANI ŻE POTENCJALNE USTERKI PORTALU ZOSTANĄ USUNIĘTE. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA GALAPAGOS NIE STWIERDZA ANI NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK CIĄGÓW DANYCH, ADNOTACJI, OPISÓW, IDENTYFIKACJI ANI INNEGO TYPU INFORMACJI WYŚWIETLANYCH W PORTALU, ROZPROWADZANYCH W NIM, POWIĄZANYCH HIPERŁĄCZAMI BĄDŹ WZMIANKOWANYCH W NIM W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. FIRMA GALAPAGOS – W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO – NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, ZGODNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK WIZERUNKIEM BĄDŹ OPISEM, ZBYTU, JAKOŚCI INFORMACJI, ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI FIRMA GALAPAGOS, ANI JEJ LICENCJODAWCY/DOSTAWCY, NA MOCY JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWA, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM M.IN. ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, MAJĄCE CHARAKTER KARNY CZY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH LUB NAGŁĄ PRZERWĄ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z PORTALU I PODANYCH W NIM INFORMACJI, NAWET JEŚLI FIRMĘ GALAPAGOS LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO TYPU SZKÓD. OGRANICZENIE TO NIE OBOWIĄZUJE W STOPNIU ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z PORTALU, POWIĄZANYCH Z NIM USŁUG I/LUB WITRYN, DO KTÓRYCH ODSYŁA SIĘ HIPERŁĄCZAMI, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PORTALU I/LUB WZMIANKOWANYCH USŁUG.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Galapagos (w tym pokryć honoraria adwokackie i koszty sądowe) wynikających z (a) korzystania z Portalu, (b) naruszenia praw jakiejkolwiek strony trzeciej lub (c) naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że zapewni wsparcie w obronie wobec jakichkolwiek roszczeń w takim stopniu, w jakim będzie to zasadnie wymagane. Firma Galapagos zastrzega sobie prawo do przejęcia – na koszt własny – wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, z odpowiedzialności za którą firma powinna w świetle postanowień zawartych w niniejszej części zostać zwolniona, przy czym – niezależnie od okoliczności – Użytkownik zobowiązuje się nie rozstrzygać żadnej z takich spraw bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Galapagos.

Procedura obsługi zgłoszeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Firma Galapagos szanuje własność intelektualną wszystkich innych podmiotów i wymaga tego także od Użytkowników. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie jego praw autorskich, prosimy o dostarczenie firmie Galapagos następujących informacji:

  1. elektroniczne lub fizyczne dane identyfikujące osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich,
  2. opis dzieła objętego prawami autorskimi, które uległy naruszeniu,
  3. opis lokalizacji materiałów, których prawa autorskie zostały naruszone, w obrębie Portalu,
  4. adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika,
  5. oświadczenie stwierdzające, iż Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że kwestionowane wykorzystanie danego dzieła nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani przepisy obowiązującego prawa,
  6. złożone przez Użytkownika – pod karą krzywoprzysięstwa – oświadczenie, że podane w zgłoszeniu informacje są prawdziwe oraz że jest on właścicielem praw autorskich lub że został upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Inwestorzy – zastrzeżenia związane z wyrażeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych

Niniejszy Portal może zawierać wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych, w tym m.in. wypowiedzi zawierające słowa „wierzy”, „spodziewa się, że”, „oczekuje, że”, „zamierza”, „planuje”, „stara się, aby”, „szacuje, że”, „może”, „dopuszcza możliwość, że”, „będzie”, „jest w stanie”, „mógłby”, „możliwe, że”, „został opracowany w celu”, „kontynuuje”, „potencjalnie”, „przewiduje, że”, „cel”, „powinien”, bądź tego typu wyrażenia w konstrukcjach przeczących, jak również określenia podobne do tu wymienionych. Tego typu wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych mogą uwzględniać zarówno znane, jak i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności oraz inne czynniki mogące przyczynić się do faktycznych wyników, kondycji i płynności finansowej, wydajności działania lub osiągnięć firmy Galapagos albo jej branży, które mogą materialnie różnić się od jakichkolwiek przeszłych bądź przyszłych wyników, kondycji i płynności finansowej, wydajności działania albo osiągnięć wyrażonych bądź dorozumianych w wyrażeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Ponadto nawet jeśli wyniki firmy Galapagos, wydajność jej działalności gospodarczej, kondycja i płynność finansowa oraz rozwój jej branży byłyby spójne z treścią tego typu wyrażeń dotyczących zdarzeń przyszłych, mogą one nie odzwierciedlać wyników bądź osiągnięć w okresach przyszłych. Wyszczególnienie czynników, niepewności i elementów ryzyka innego typu mogących przyczynić się do wystąpienia różnic można znaleźć w opracowanych przez firmę Galapagos dokumentach i raportach przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission, SEC), w tym w najnowszym, przekazanym Komisji raporcie rocznym (formularz 20-F) oraz w innych dokumentach i raportach przedłożonych Komisji przez firmę Galapagos. W związku z istnieniem tego typu niepewności nie należy zbytnio polegać na informacjach podawanych w wyrażeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Nie należy uznawać tego typu wyrażeń jako udzielanych przez nas ani przez jakiekolwiek inne osoby rękojmi ani gwarancji osiągnięcia naszych celów i realizacji planów w określonym bądź jakimkolwiek czasie. Tego typu wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień ich publikacji i zapoznając się z wszystkimi tego typu wyrażeniami opublikowanymi w niniejszej Witrynie, należy pamiętać, że nasze faktyczne wyniki w przyszłości mogą materialnie różnić się od oczekiwanych. Firma Galapagos wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania jakichkolwiek wyrażeń dotyczących zdarzeń przyszłych w taki sposób, aby odzwierciedlały one jakąkolwiek zmianę oczekiwań względem nich bądź jakąkolwiek zmianę zdarzeń, warunków czy okoliczności, których dotyczy dane wyrażenie, albo które mogłyby wpłynąć na prawdopodobieństwo wystąpienia różnicy między faktycznymi wynikami i wynikami opisanymi w wyrażeniu dotyczącym zdarzeń przyszłych, chyba że będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub rozporządzenie. Powyższe przestrogi dotyczą wszystkich stosowanych przez nas wyrażeń dotyczących zdarzeń przyszłych.

Zakończenie obowiązywania niniejszego Regulaminu

Firma Galapagos zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o ograniczeniu obowiązywania, a także zawieszeniu bądź zakończeniu obowiązywania niniejszego Regulaminu oraz dostępu Użytkownika do całości bądź jakiejkolwiek części Portalu czy jego treści w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Zakończenie obowiązywania niniejszego Regulaminu nie dotyczy następujących części niniejszego Regulaminu: „Znaki towarowe”, „Wykorzystywanie danych Użytkownika i przesyłanie informacji”, „Brak gwarancji”, „Ograniczenie odpowiedzialności”, „Zwolnienie z odpowiedzialności”, „Postanowienia ogólne” ani wszelkich innych części niniejszego Regulaminu, których nie powinno ono zasadnie dotyczyć.

Postanowienia ogólne

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej niniejszy Regulamin stanowi całość umowy zawieranej między firmą Galapagos a Użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu. Zachowujemy prawo do tego, aby wedle własnego uznania wprowadzać okresowe zmiany w niniejszym Regulaminie poprzez aktualizowanie opublikowanych tu treści. Należy regularnie odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i treścią najnowszych obowiązujących Użytkownika postanowień. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zastąpione postanowieniami z wyraźnie wskazanych not prawnych bądź zasad zamieszczonych na konkretnych stronach niniejszego Portalu. Wszelkie spory, roszczenia bądź nieporozumienia wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Regulaminu, których nie można rozwiązać polubownie w drodze porozumienia między stronami, należy kierować do sądów w Mechelen w prowincji Antwerpia (Belgia). Będą one rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Belgii. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: legal@glpg.com lub tradycyjnej: Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, Belgia. Zapytania należy kierować do naszego radcy prawnego (ang. legal counsel). Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek dalszych pytań.